VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.wuly.eu medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.). 
 2. Predávajúcim je spoločnosť Wuly s.r.o., so sídlom Antona Floreka 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská časť Záhorska Bystrica, IČO: 53 424 336, zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel sro, Vložka číslo 149145/B (ďalej aj „predávajúci“).
 3. Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej aj „kupujúci“). 
 4. Kupujúci je spotrebiteľom ak ide o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „spotrebiteľ“).
 5. V prípade ak kupujúci je fyzická osoba a uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že nie je možné ho považovať za spotrebiteľa a uplatnia sa pre neho pravidlá uvedené v bode 1.6 týchto všeobecných obchodným podmienok.
 6. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a ktoré nie sú výslovne upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. Ustanovenia článku V., VI. a VIII. týchto všeobecných obchodných podmienok, ak sa zmluvné strany osobitnou písomnou dohodou nedohodnú inak, sa neuplatnia. 
 7. Internetový obchod alebo e-shop je internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho www.wuly.eu.
 8. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 9. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru (výrobku), zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.wuly.eu. 

 

Článok II.

Objednávanie tovaru a kúpna zmluva

 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom internetového obchodu www.wuly.eu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové a telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.
 2. Pri nákupe v internetovom obchode www.wuly.eu kupujúci postupuje tak, že vybraný tovar vloží do nákupného košíka, kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka”. Po ukončení nakupovania kupujúci vyplní svoje údaje, a to meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu na doručenie tovaru, najmä ak je odlišná od fakturačnej adresy, e-mail, telefonický kontakt, zvolí si spôsob dodania tovaru a platby. Po kontrole a sumarizácii objednávky odošle kupujúci objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 4. Objednávka je záväzná. Objednávka môže byť zrušená len na základe dohody zmluvných strán, alebo zo zákonných dôvodov. V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je možné odstúpiť od zmluvy aj v súlade s článkom V. týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 5. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci e-mailom, ktorý kupujúci uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú.
 6. Vlastníctvo prechádza na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

 

Článok III.

Cena a spôsob platby za tovar

 

 1. Ceny uvádzané v internetovom obchode www.wuly.eu sú uvádzané v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „cena tovaru“). 
 2. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu a poštovné, ktoré závisia od zvoleného spôsobu platby za tovar a dopravy kupujúcim. Pred odoslaním objednávky sa kupujúcemu zobrazí celková cena tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty, ako aj náklady na dopravu (dodanie) a poštovné, ak sú účtované.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu ceny tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na ponúkaný tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Takáto úprava ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením úpravy ceny tovaru, resp. na tovar kupujúcim už objednaný.        
 4. Ak sa dôsledku chyby v systéme zobrazí pri ponúkanom tovare cena, ktorá sa výrazne  odlišuje od ceny obvyklej, od ceny obdobného alebo rovnakého tovaru, za ktorú je bežne dostupný, alebo sa pri tovare objaví iná zjavná chyba v cene tovaru (napr. cena tovaru vo výške „0 EUR“), predávajúci nie je povinný dodať tovar za takúto chybnú cenu tovaru, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v takomto prípade s dodaním tovaru za riadnu cenu nesúhlasí, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
 5. Za tovar možno zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov, ktoré si kupujúci zvolí v procese uskutočňovania objednávky a následne potvrdí odoslaním objednávky:
 • bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho, uvedený v potvrdzujúcom e-maile alebo vo faktúre spolu s ďalšími pokynmi k platbe (variabilný symbol, celková cena tovaru, vrátane dopravy a poštovného, číslo účtu predávajúceho, deň splatnosti faktúry),
 • bezhotovostne prostredníctvom služby Stripe (upozorňujeme, že podmienkou pre využitie tohto spôsobu platby, je aby kupujúci disponoval platobnou kartou, ktorá umožňuje prevod peňažných prostriedkov v rámci týchto systémov). Pri bezhotovostnom spôsobe zaplatenia ceny tovaru prostredníctvom služby Stripe bude kupujúci po odoslaní objednávky presmerovaný na webové stránky poskytovateľov týchto služieb, kde uskutoční platbu za objednaný tovar. Samotná platobná operácia prebehne medzi kupujúcim a službou Stripe.
 1. V prípade objednávky, resp. kúpnej zmluvy, kde jednou zo zmluvných strán je spotrebiteľ je zmena zvoleného spôsobu zaplatenia ceny tovaru po odoslaní objednávky  možná iba so súhlasom oboch zmluvných strán. 

 

Článok IV.

Dodanie tovaru a lehota na dodanie tovaru

 

 1. Všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.wuly.eu je dostupný skladom, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedená iná informácia o dostupnosti tovaru (napr. na objednávku a pod.). 
 2. Predávajúci tovar zašle kupujúcemu v súlade s ním zvoleným spôsobom doručenia bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade ak si kupujúci zvolil ako spôsob platby za objednaný tovar bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho alebo prostredníctvom služby Stripe, predávajúci zašle kupujúcemu tovar v súlade s ním zvoleným spôsobom doručenia bezodkladne po prijatí ceny tovaru na jeho účet, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. 
 4. Miestom dodania tovaru, je miesto, ktoré kupujúci uviedol ako miesto dodania tovaru v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania tovaru, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním poverená osoba. 
 5. Tovar možno doručiť na miesto dodania jedným zo spôsobov dodania, uvedených v bode 4.6 týchto všeobecných obchodných podmienok. Spôsob dodania tovaru a dopravcu si kupujúci zvolí v procese uskutočňovania objednávky a následne potvrdí odoslaním objednávky. 
 6. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom dopravcu. V prípade objednávok, ktoré sa doručujú na území Slovenskej republiky sa dodanie tovaru uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., dopravné je 3.50 EUR vrátane DPH. Bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľa je spotrebiteľ vždy informovaný o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné. Výšku nákladov na dopravu, dodanie, poštovné pre vybrané krajiny je možné zistiť tu.

 

V súčasnosti spolupracujeme s nasledovnými dopravcami:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos)

PPL CZ s.r.o., 

Hermes s.r.o., 

La Poste (colissimo)

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., 

 

 1. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, až po jeho dodanie zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala zásielku najmä, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade poškodenia zásielky odporúčame spísať s dopravcom (kuriérskou službou, resp. poštovým doručovateľom) záznam o poškodení zásielky. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru až po jeho prevzatí odporúčame túto skutočnosť oznámiť bezodkladne e-mailom na adresu info@wuly.sk

 

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru zo strany kupujúceho

 

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. 
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Wuly s.r.o., Antona Floreka 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská časť Záhorska Bystrica alebo e-mailom na adrese info@wuly.eu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali v potvrdení objednávky, alebo ktorý môžete nájsť tu. 
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy nám tovar zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu Wuly s.r.o., Antona Floreka 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská časť Záhorska Bystrica najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov závisí od hmotnosti, veľkosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Vami vybraný prepravca poskytuje svoje služby.  Predpokladaný odhad týchto nákladov je vo výške od 2,- EUR do 50,- EUR.
 6. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 7. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 8. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 9. V súlade so zákonom a s prihliadnutím na druh predávaného tovaru Vás upozorňujeme, že nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, a ďalej predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 10. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 11. Ustanovenia Článku V. týchto všeobecných obchodných podmienok sa uplatnia na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.
 12. Ustanovenia Článku V. týchto všeobecných obchodných podmienok sa uplatnia na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom výlučne len na základe písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom. 

 

Článok VI.

Reklamácie (Reklamačný poriadok)

 

 1. Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 a príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 3. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
 4. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 
 5. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady: 
 1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
 4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 
 5. kupujúci má právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy (t.j. vrátenie kúpnej ceny) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. (Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní veci.) 
 6. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 3. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 
 4. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné konanie
  1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie. V súlade s uvedeným reklamáciu možno uplatniť na adrese sídla predávajúceho: Wuly s.r.o., so sídlom Antona Floreka 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská časť Záhorska Bystrica, IČO: 53 424 336, prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä e-mailom na adrese info@wuly.eu, alebo písomne na adresu Wuly s.r.o., so sídlom Antona Floreka 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská časť Záhorska Bystrica, IČO: 53 424 336. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho doklad o kúpe. 
  2. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  3. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  4. O uplatnenej reklamácii vydá predávajúci spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  5. V súlade s ustanovením § 18 ods. 6 a 7 zákona č. 250/2004 Z. z. predávajúci informuje kupujúceho, že ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  6. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
 5. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade uplatnenia práva na úhradu nevyhnutných nákladov môže predávajúci od kupujúceho požadovať doklad o ich zaplatení.  
 6. Ustanovenia Článku VI. týchto všeobecných obchodných podmienok sa uplatnia výlučne na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

 

Článok VII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

 

 1. V prípade ak dôjde k vypredaniu zásob objednaného tovaru, alebo sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo v prípade zjavnej chyby v cene objednaného tovaru uvedenej v bode 3.4 týchto všeobecných obchodný podmienok, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby za objednaný tovar bezhotovostne, prevodom na bankový účet predávajúceho a kupujúci tovar neuhradil v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby za objednaný tovar bezhotovostne prostredníctvom systému Stripe, a ak predávajúci neobdrží od kupujúceho úhradu ceny tovaru za objednaný tovar do troch dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. Odstúpenie od zmluvy predávajúci adresuje písomne na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Za platné odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.
 5. Ak pred odstúpením od zmluvy predávajúcim, bola kupujúcim uhradená cena tovaru, alebo náklady na dopravu (dodanie) a poštovné, ak boli účtované, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou v lehote do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcim. 

 

Článok VIII.

Alternatívne riešenie sporu

 

 1. Prípadný spor medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Žiadosť o nápravu môže spotrebiteľ adresovať písomne na adresu Wuly s.r.o., Antona Floreka 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská časť Záhorska Bystrica, IČO: 53 424 336, alebo e-mailom na adresu info@wuly.eu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky, najmä ak si to vyžaduje zmena obchodnej politiky alebo legislatívy. Na právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa použijú všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. V prípade sťažností, či podnetov adresovaných našej spoločnosti nás môžete kontaktovať písomne na adrese: Wuly s.r.o., Antona Floreka 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská časť Záhorska Bystrica, IČO: 53 424 336, telefonicky na čísle:  +421 233 221 055  alebo prostredníctvom e-mailu: info@wuly.eu (do predmetu prosím uveďte sťažnosť, alebo podnet). Vaša sťažnosť, či podnet budú zo strany predávajúceho starostlivo posúdené a v prípade potreby môžete byť za účelom ich riešenia zo strany predávajúceho kontaktovaný. 
 4. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.   
 5. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi. 
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. júla 2021.